dr Agnieszka Mokrowiecka

adiunkt

1. Błoszyk J., Napierała A.(in press): Unstable microhabitats (merocenoses) as specific habitats of Uropodina mites (Acari: Mesostigmata). Experimental and Applied Acarology.

2. Napierała A., Skwierczyński F., Jankowiak A. (in press): Materials to knowledge of Uropodina (Acari: Mesostigmata) of Poznań District. Badania Fizjograficzne.

3. Błoszyk J., Drazina T., Gwiazdowicz D. J., Gołdyn B., Napierała A., Rybska E. 2011. Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in nests of the Eurasian griffon vulture (Gyps fulvus) in Croatia 66(2): 335-339

4. Koralewska-Batura E., Błoszyk J., Napierała A., Gołdyn B. 2010, Biodiversity of Terrestrial malacococenoses as a criterion in assessment of conservation status - The Cybina Valley, a proposed Natura 2000 area. Folia Malacologica, 18(1): 1-9.

5. Koralewska-Batura E., Błoszyk J. ,Gołdyn B., Szybiak K., Lesicki A., Napierała A. 2010. Materials to the knowledge of molluscus of Wielkopolska. I. history and general remarks. Folia Malacologica, 18(1): 15-28.

6. Błoszyk J., Machnikowski M., Napierała A.,Gołdyn B., Rybska E., Stepczak K., Szybiak K., Konwerski Sz., Leszczyńska -Deja K., Dylewska M. 2010. Assessment of abundance and distribution of the Roman snail (Helix pomatia Linneus, 1758) in Kujawsko-pomorskie voivodeship. Folia Malacologica, 18(3): 137-145

7. Napierała A., Błoszyk J., Bruin J. 2009, Communities of uropodine mites (Acari: Mesostigmata) in selected oak-hornbeam forests of the Wielkopolska region (Poland). Exp Appl Acarol. 49:291-303

8. Błoszyk J., Halliday R. B., Dylewska M., Napierała A. 2008. An interesting case of vicariance in the endemic mite genus Acroseius in eastern Australia (Acari: Uropodina: Trachytidae). Integrative Acarology. Proceedings of the 6th European Congress. 44-46.

9. Błoszyk J., Halliday R. B., Dylewska M., Napierała A. 2008. An interesting case of vicariance in the endemic mite genus Acroseius in eastern Australia (Acari: Uropodina: Trachytidae). Integrative Acarology. Proceedings of the 6th European Congress. 44-46.

10. Błoszyk J., Konwerski Sz., Napierała A., Gawrońska K., Gołdyn B. (2007): Spatial distribution and habitat preferences of Labidostomma denticulata (Acari: Prostigmata) in Gorce National Park (Southern Poland). Biological Letters 44(2):1-10,

11. Koralewska-Batura E., Błoszyk J., Napierała A. 2006. Malacocoenoses of fragmanted forests of Wielkopolska. Folia Malacologica, 14(1): 1-9.

12. Napierała A., Mrozek K, Błoszyk J. 2006. Akarofauna Ojcowskiego Parku Narodowego na tle pozostałych parków narodowych w Polsce. Prądnik. Prace Muz. Szafera, 16, 153-164.

13. Napierała A., Błoszyk J., Kozak J. 2006. Spatial distribution of mites of the suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata) in a small isolated forest area. Exp Appl Acarol, DOI 10.1007/s10493-006-9007-4.

14. Błoszyk J., Krysiak D., Napierała A., Zawada M. 2005. Can soil fauna undergo synantropisation? Materiały pokonferencyjne; 28 Sympozjum Akarologiczne Łagów 2003. SGGW. Warszawa. 26-37.

15. Błoszyk J., Napierała A., Dylewska M., Bajaczyk R. 2005. Phenomenon of parthenogenesis among mites from suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata). Advances in Polish Acarology. SGGW. Warszawa. 15-25.

16. Błoszyk J, Dylewska M, Gołdyn B, Konwerski Sz, Koralewska-Batura E, Kupczyk M, Leśniewska M, Napierała A., Ziomek J (2005): Świat Zwierząt. W: Walory przyrodnicze doliny Cybiny i ich ochrona. Wydawnictwo Kontekst, Poznań.

17. Błoszyk J., Adamski Z., Napierała A., DYLEWSKA M. 2004. Parthenogenesis as a life strategy among of the suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata). Can. J. Zool. 82: 1-9.

18. Błoszyk J., Napierała A. 2004. Roztocze z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. [W:] Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturalnego Wyżyny Karkowsko-Częstochowskiej Ojców 2004, Tom 1 Przyroda: 30-38.

19. Błoszyk J., Napierała A., Zawada M. 2004. Stan zbadania akarofauny Ojcowskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Uropodina (Acari: mesostogmata). [W:] Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturalnego Wyżyny Karkowsko-Częstochowskiej Ojców 2004, Tom 1 Przyroda: 39-46.

20. Błoszyk J., Napierała A., Markowicz-Rucińska M., 2003. Zróżnicowanie zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata) wybranych rezerwatów Wielkopolski. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 22(2): 285-298.

21. Błoszyk J., Bajaczyk R., Błoszyk G., Napierała A., 2002. Uropdina (Acari: Mesostigmata) parków narodowych Polski na tle innych obszarów. Kosmos 51 (4): 463-470.

22. Błoszyk J., Krysiak D., Napierała A., Markowicz M. 2002. 1.3. Ocena stanu środowiska glebowego wybranych rezerwatów leśnych województwa wielkopolskiego w oparciu o zgrupowania roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata). [W:] 1. Ochrona przyrody. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 21-31.

23. Błoszyk J., Krysiak D., Napierała A., Bajaczyk R. 2002. Materiały do znajomości Uropodina (Acari: Mesostigmata) wybranych rezerwatów położonych na obszarze parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Bul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 8 (10): 62-72.

2011 - 2014: kierownik grantu MNiSW N N304 070740:

Wieloletnie zmiany liczebności i struktury zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata) w świetle modelu karuzeli van der Maarela i zasady Pareto

2010 - 2012: wykonawca w grancie MNiSW N N304 070740: Biologia reprodukcji i dynamika populacji świdrzyków (Clausiliidae) Clausilia bidentata i Ruthenica filograna o odmiennych strategiach życiowych - jajorodność i jajożyworodność

od 2010 roku wykonawca w grancie badawczym:

Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)

Źródło finansowania: Prezydent Miasta Konina

Wykonawca w grantach badawczych:

Ocena liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka winniczka na terenie województwa kujawsko - pomorskiego (I etap rok 2009; II etap rok 2010; III etap rok 2011)

Źródło finansowania: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

od 2006 roku wykonawca w grancie badawczym:

The Nordic saproxylic database

Źródła finansowania: Fond pour la Forét, sous l'égide de la Fondation de France, The Swedish national board of forestry, The Swedish species information centre, The Norwegian species information centre, The Finnish ministry of environment, The University of Uppsala, Sweden, The University of Oslo, Norway.

2005 - 2007, wykonawca w grancie promotorskim:

Ocena stabilności struktury i przestrzennego zróżnicowania zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata) w rozdrobnionych i antropogenicznie przekształconych kompleksach leśnych

Źródła finansowania: MNiI (nr 2 PO4G 0129)

2003-2005, wykonawca w grancie badawczym UAM:

Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Cybiny

Źródła finansowania: Zeelandia Sp. z o.o. (JG-3/2004)

2001 - 2002, wykonawca w grancie badawczym:

Waloryzacja przyrodnicza rezerwatów leśnych woj. wielkopolskiego w oparciu o zgrupowania roztoczy z podrzędu Uropodina i kohorty Labidostommatina (Acari: Gamasida et Actinedida)

Źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (JG-031/2000)

2000, wykonawca w grancie badawczym:

Wykonanie badań fauny glebowej wraz z fauną naziemną w rezerwacie "Cisy Staropolskie"

Źródła finansowania: Wydział Ochrony Środowiska Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (JG-31/00)

.....