prof. dr hab. Jerzy Błoszyk

Kierownik Zakładu Zoologii Ogólnej UAM

1. BŁOSZYK J. 1980. Rodzaj Trachytes Michael,1894 (Acari: Mesostigmata) w Polsce. Pr. Kom. Biol. PTPN, 54: 5-52.

2. BŁOSZYK J. 1980. Badania nad rodziną Nicoletiellidae (Acari, Prostigmata) w Polsce. Pr. Kom. Biol. PTPN, 54: 53-85.

3. NIEDBAŁA W., BŁASZAK C., BŁOSZYK J., KALISZEWSKI M., KAŹMIERSKI A. 1981. Mites (Acari) [in:] Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego. Część I. Zoocenologiczne podstawy ksztaLtowania Srodowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Fragm. Faun. 26,9: 105-156.

4. NIEDBAŁA W., BŁASZAK C., BŁOSZYK J., KALISZEWSKI M., KAŹMIERSKI A. 1982. Soil mites (Acari) of Warsaw and Masovia. Memoriabilia Zool. 36: 235-252.

5. NIEDBAŁA W., BŁASZAK C., BŁOSZYK J., KALISZEWSKI M., KAŹMIERSKI A. 1983. "Acarofaune des milieux urbains a l`agglomeration varsovienne". Proc. of the VIII Int. Coll.of Soil Zoology: 577-581.

6. BŁOSZYK J. 1984. Pionowe zróżnicowanie fauny Uropodina (Acari) w Polsce. Przegl. Zool., 28 (1): 69:71.

7. BŁOSZYK J., CHOJNACKI I, KALISZEWSKI M., 1984. Study one the mites of the genus Trachytes Michael 1984. II. Sesonal population changes of Trachytes aegrota (Koch,1841) in decidous reserves "Jakubowo" and "Las Grądowy" near Pniewy, Poland. In: Griffitz D.A. and Bowman C.E. (ed) Acarology VI, 2 : 893:900.

8. BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z., 1984. Uroseius (Apionoseius) geieri (Schweitzer, 1961) nowy dla fauny Polski gatunek roztocza (Acari: Uropodina). Przegl. Zool. 28 (4): 491-496.

9. KALISZEWSKI M, BŁOSZYK J., SELL D. 1984. Phenology of Tarsonemus lucifer (Schaarschmidt, 1959) (Acari:Heterostigmata). In: Griffitz and Bowman (ed) Acarology VI, 2: 929-931.

10. BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z. 1985. Materialy do znajomości roztoczy gniazd i budek lęgowych ptaków. I. Uropodina i Nothroidea (Acari: Mesostigmata et Oribatida)". Przegl. Zool. 29 (1): 69-74.

11. BŁOSZYK J. 1985. Materiały do znajomości roztoczy gniazd kreta (Talpa europaea L.). I. Uropodina (Acari, Mesostigmata).Przegl. Zool. 29 (2): 171-177.

12. BŁOSZYK J. OLSZANOWSKI Z. 1985. Rodzaj Trachytes Michael, 1894 (Acari, Mesostigmata) w Polsce. III. Sporadyczne występowanie samców w populacjach niektóryxch partenogenetycznych gatunków. Przegl. Zool. 29 (3): 313-316.

13. BŁOSZYK J. OLSZANOWSKI Z. 1985. Przyczynek do znajomości biologii stadiów larwalnych niektórych gatunków Uropodina (Acari: Anactinotrichida). Przeg. Zool. 29 (4): 487-490.

14. ATHIAS-BINCHE F, BŁOSZYK J. 1985. Crinitodiscus beieri Sellnick and Oreintodiscus n.subgen. from Estern Mediterranean region, with description of two new species and biogeographical remarks (Anactinotrichida: Uropodina). Acarologia 26 (4): 319-334.

15. BŁOSZYK J. OLSZANOWSKI Z. 1986. Materiały do znajomości fauny roztoczy gniazd i budek lęgowych ptaków. II. Różnice w liczebności i składzie gatunkowym populacji Uropodina (Acari:Anactodotrichida) budek lęgowych na Mierzeji Wiślanej na podstawie dwuletnich obserwacji." Przegl. Zool. 30, 1: 63-66.

16. BŁOSZYK J., ATHIAS-BINCHE F., 1986. Cyllibula (Wagenaaria) jakubi n. subgen., n.sp. from Caribbean Islands (Anactinotrichida: Uropodina). Int.J.Acarol. 12,3: 163-170.

17. BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z., 1986. Przyczynek do znajomości fauny roztoczy mrowisk w Polsce. Acari: Uropodina. Przegl. Zool. 30,2: 191-196.

18. BŁOSZYK J., LEONIAK B., 1986. Chetotaksja odnóży krocznych Oodinychus karawaiewi Berl.,1903 (Acari: Uropodina) w świetle obserwacji Evansa (1972) oraz badań własnych. Przegl. Zool. 30,4: 391-401.

19. BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z, KARPINNEN E. 1986. Neonothrus humicola Forslund 1955 (Acarina, Oribatei) new for Poland, and its geographical distribution. Ann. Entomol. Fennici 52,4: 142-144.

20. BŁOSZYK J., ATHIAS-BINCHE F., 1987. Urban ecosystems and ecological studies: example of soil Uropodid community in Poznań Park. [w:] Soil Fauna and Soil Fertilyty - Proc. 9 th Int. Coll. Soil Zool.: 278-282.

21. BŁOSZYK J. OLSZANOWSKI Z., 1987. Przyczynek do znajomości biologii Platynothrus peltifer (C.L.KOCH). (Acari: Oribatida). Przegl. Zool. 31, 3 : 211-218.

22. ATHIAS-BINCHE F., BŁOSZYK J., 1988. Australian Uropodina (Acari: Anactonotrichida). 1. Australocilliba gen.n. (Cillibidae). J. Aust. ent. Soc. 27: 1-8.

23. BŁOSZYK J., JACKIEWICZ M., OLSZANOWSKI Z. 1988. Materiały do znajomości akarofauny Roztocza. I. Labidostommidae (Acari: Actinedida). Przegl. Zool. 32 (3): 387-392.

24. ATHIAS-BINCHE F., BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z. 1989. Dinychus ruseki (Acari: Uropodina) from Canada, with remarks on the habitats and distribution of the members of the genus Dinychus. Can. J. Zool. 67: 134-140.

25. NIEDBAŁA W., BŁOSZYK J., KALISZEWSKI M., KAŹMIERSKI A., OLSZANOWSKI Z., 1990. Structure of soil mite (Acari) communities in urban green of Warsow. Fragm. Faun. 33 (1).

26. KALISZEWSKI M., BLOSZYK J, SELL D. 1990. Tarsonemus lucifer (Saarschmidt,1959) w Polsce. Zeszyty Probl. Postępów Nauk Roln. 373- Warszawa : 164-194.

27. BŁOSZYK J. 1990. Fauna Uropodina (Acari:Mesostigmata) spróchniałych pni drzew i dziupli w Polsce. Zeszyty Probl. Postępów Nauk Roln. 373- Warszawa :217-235.

28. BŁOSZYK J., MIKO L. 1990. Podna Dauna Pienin. I. Uropodina (Acari: Anactinotrichida). Entomologicke problemy XX: 21-47.

29. JANKOWIAK D., BŁOSZYK J., JACKIEWICZ M. 1991. Variation in malacofauna associations in relation to the type of plant community and habitat humidity in the natural reserve Dębiniec near Poznań (Poland). Malacologische Abhandlungen 15 (20): 173-181.

30. BŁOSZYK J. 1991. Stan zbadania Uropodina (Acari: Anactinotrichida) w polskich parkach narodowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 10 (1,2): 115-122.

31. SŁOJEWSKA A., BŁOSZYK J. 1992. Materiały do znajomości akarofauny Roztocza. II. Galumnoidea (Acari: Oribatida). Fragm. Funistic. 35 (19): 311-321.

32. BŁOSZYK J. 1992. Materiały do znajomości akarofauny Roztocza. III. Uropodina (Acari: Mesostigmata). Fragm. Faunistic. 35 (20): 323-344.

33. BŁOSZYK J., 1993. Uropodina (Acari: Mesostigmata) of pine forest in Poland. Fragm. Funistic. 36 (11): 175-183.

34. SYLWESTROWICZ-MALISZEWSKA Z., OLSZANOWSKI Z., BŁOSZYK J. 1993. Moss mites (Acari: Oribatida) of pine forests from Poland. Fragm. Faunistic. 36 (12: 185-199.

35. JACKIEWICZ M., BŁOSZYK J., KORALEWSKA-BATURA E. 1993. Die Nackttschnezken der frischen Kieferwalder (Leucobryo-Pinetum und Peucedano-Pinetum) auf den Gebit Polens (Gastropoda: Pulmonata). Malaclogische Abhandlungen 16 (22): 213-219.

36. LOCH J., CZARNOTA P., CHWISTEK K., BŁOSZYK J. 1994. Przewodnik po stałych powierzchniach monitoringowych Gorczańskiego Parku Narodowego. Acarus, Poznań; pp 48.

37. BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z., KAŹMIERSKI A., BŁASZAK C., NIEDBAŁA W. 1994. Wykaz gatunków roztoczy (Acari) rezerwatów gradowych "Jakubowo" i "Las Grądowy nad Mogilnicą" w Zachodniej Wielkopolsce". Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (3): 29-49.

38. BŁOSZYK J., HALLIDAY R. B. 1995. A new species of Dinychus Kramer from Tasmania (Acarina: Dinychidae). J. Aust.ent. Soc. (Australia) 34: 187-191.

39. BŁOSZYK J., 1995. Ubóstwo gatunkowe i niska liczebność zespołów roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Anactinotrichida) Karkonoszy - wynik naturalnych uwarunkowań, czy tez degradacji srodowiska? [W:] Geoekologiczne Problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Borowicach 13-15 X 1994: 161-168.

40. BŁOSZYK J., 1995. Rozmieszczenie wybranych gatunków roztoczy (Acari) jako odzwierciedlenie stanu środowiska naturalnego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego i Gór Izerskich. [W:] Geoekologiczne Problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Borowicach 13-15 X 1994: 169-172.

41. BŁOSZYK J., LEONIAK B., 1995. Variability of leg chaetotaxy of Oodinychus ovalis (C.L.Koch, 1839) and Leiodinychus orbicularis (C.L. Koch, 1839) (Acari: Uropodina). Biological Bull. of Poznań. Zoology 32: 89-102.

42. BŁOSZYK J., 1995. Kilka uwag o faunie Uropodina (Acari:Mesostigmata) Gorczańskiego Parku Narodowego na tle innych regionów geograficznych Polski. Parki i Rezerwaty Przyrody 14 (3): 103-110.

43. BŁOSZYK J., SZYMKOWIAK P. 1996. Trachytes kaliszewskii n. sp. (Acari: Uropodina) from Great Basin (Utah, USA), with remarks on the habitats and distribution of the members of the genus Trachytes. Great Basin Naturalis 56 (1): 59:72.

44. BŁOSZYK J., HALLIDAY R.B. 1996. Contribution to the knowledge of the acarofauna of Roztocze. IV. Mesostigmatid mites (Acarina: Mesostigmata). Fragm. Faunistica 39 (1): 1-13.

45. BŁOSZYK J., KAŹMIERSKI A. 1997. Actinedida (=Prostigmata). [W:] J. Razowski (ed.) Checklist of Animals of Poland, 4: 207-208.

46. BŁOSZYK J., KAŹMIERSKI A. MICHOCKA S. 1997. Stigmaeidae. [W:] J. Razowski (ed.) Checklist of Animals of Poland, 4: 207-208.

47. BŁOSZYK J., ATHIAS-BINCHE F., 1998. Survey of European mites of cohort Uropodina. I. Geograohical distribution, biology and ecology of Polyaspinus cylindricus Berlese, 1916. Biological Bull. of Poznań. Zoology 32: 89-102.

48. BŁOSZYK J. 1998. Odrębność faunistyczna Gorców i Pienin na przykładzie zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata) Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego. Parki i Rezerwaty Przyrody. Parki nar. Rez. Przyr. 17.2: 97-104.

49. OLSZANOWSKI Z., BŁOSZYK J. 1998. Materials concerning knowledge of the acarofauna of Białowieża Forset. I. Moss mites (Acari: Oribatida). Parki nar. Rez. Przyr. 17.3 (supl.): 145-151.

50. CZARNOTA P. BŁOSZYK J. 1998. Roztocze glebowe z kohorty Uropodina i Labidostommatina jako indykatory zasadności renaturalizacji lasu w Gorczańskim Parku Narodowym. Przegląd Przyrodniczy 9 (1/2): 119-126.

51. BŁOSZYK J. 1998. Próba oceny stanu środowiska glebowego Gorczańskiego Parku narrodowego w oparciu o wybrane grupy fauny glebowej i siatkę stałych powierzchni monitoringowych. Przegląd Przyrodniczy 9 (1/2): 171-180.

52. BŁOSZYK J. 1998. Roztocze glebowe Acari jako bioindykatory wartości przyrodniczej obszarów i obiektów chronionych. Przegląd Przyrodniczy 9 (1/2): 109-118.

53. BŁOSZYK J. 1998. "Atlas Rozmieszczenia Bezkręgowców" próbą unifikacji sposobu gromadzenia i prezentacji danych dla potrzeb monitoringu środowiska. Przegląd Przyrodniczy 9 (1/2): 103-107.

54. BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z. 1998. Porównawcza analiza chorologiczna mechowców (Acari: Oribatida) Karkonoskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego. [W:] Geoekologiczne Problemy Karkonoszy. Materiały z sesji naukowej w Przesiece 15-18 X 1997. Acarus.109-114.

55. BŁOSZYK J., 1998. Wpływ wybranych czynników na liczebność i rozmieszczenie Nicoletiella denticulata (Schrank, 1776) (Acari: Actinedida, Labidostomatina) w Gorczańskim Parku Narodowym, w porównaniu ze zdegradowanymi środ0owiskami Karkonoszy i Gór Izerskich. Parki nar. Rez. przyr. 17.4: 31-49.

56. BŁOSZYK J., 1998. East Carpatian geographical elements in the mite fauna of Poland. Biological Bull. of Poznań. Zoology 35 (2): 137-147.

57. BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z. 1999. Materiały do znajomości akarofauny Puszczy Białowieskiej II. Uropodina (Acari: Mesostigmata). Parki nar. Rez. przyr. 18.1: 41-52.

58. BŁOSZYK J., STACHOWIAK M. 1999. Variability of some morphological features of Olodiscus minima (Kramer, 1882) (Acari: Mesostigmata). Biological Bull. of Poznań. Zoology 35 (2): 125-132.

59. BŁOSZYK J., BAJACZYK R. 1999. The firs record of Phaulodinychus borealis (Sellnick, 1949) phoresy (Acari: Uropodina) asociated with fleas (Siphonaptera) in mole nests. [In:] Soil Zoology in Central Europe. 13-17.

60. BŁOSZYK J., SZYMKOWIAK P. 1999. Próba zwaloryzowania wartości przyrodniczych środowiska glebowego rezerwatów cisowych w Borach Tucholskich, w oparciu o analizę zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata). [W:] VI Konferencja Naukowa z cyklu: Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego nt. Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze-prognozy. Tlen 14-15 grudzień 1998: 7-22.

61. BŁOSZYK J. 1999. Geograficzne i ekologiczne zróżnicowanie zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata) w Polsce. 1. Uropodina lasów grądowych (Carpinion betuli). Kontekst Poznań. 245 pp.

62. BŁOSZYK J., HALLIDAY M. 2000. Observations on the geneus Polyaspinus Berlese 1916 (Acari: Trachytidae). Systematic & Applied Acarology 5, 47-64.

63. BŁOSZYK J., KRYSIAK D. 2000. Uropodina (Acari: Mesostigmata) rezerwatu "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchelsie. Parki nar. Rez. Przyr. 19.2: 115-121.

64. OLSZANOWSKI Z., BŁOSZYK J. 2001. Ordo (rząd): Oribatida - mechowce (W:) Katalog fauny Puszczy Białowieskiej (Gutowski, Jaroszewicz ed.): 77-80.

65. GWIAZDOWICZ D., BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z. 2001. Subordo (podrząd): Uropodina. (W:) Katalog fauny Puszczy Białowieskiej (Gutowski, Jaroszewicz ed.): 69-70.

66. MAGOWSKI W., BŁOSZYK J. 2001. Superordo (nadrząd): Acariformes, Ordo (rząd): Actinedida (W:) Katalog fauny Puszczy Białowieskiej (Gutowski, Jaroszewicz ed.): 71-72.

67. G. MADEJ, BŁOSZYK J., STACHOWIAK M. & R. BAJACZYK. 2001. Structure of pioneer communities of mesostimatid mites (Arachnida, Acari) at initial staeges of ecological succession on coal mining wastelands. [W:] W: Tayovsky K., Pizl V. (eds.): Proc. 6th CEWSZ, ISB AS CR. 2002: Studies on Soil Fauna in Central Europe. Tisk Josef Posekany, Czeskie Budziejowice, pp. 7-11.

A. SKORACKA, SKORACKI M., BŁOSZYK J., STACHOWIAK. 2001. The structure of dominance and frequency of Mesostigmata (Acari) in compost [W:] Tayovsky K., Pizl V. (eds.): Proc. 6th CEWSZ, ISB AS CR. 2002: Studies on Soil Fauna in Central Europe. Tisk Josef Posekany, Czeskie Budziejowice, pp. 169-175.

A. SKORACKA, SKORACKI M., BŁOSZYK J., STACHOWIAK. 2001. The sesonal abundance of Mesostigmata (Acari) in compost W: Tayovsky K., Pizl V. (eds.): Proc. 6th CEWSZ, ISB AS CR. 2002: Studies on Soil Fauna in Central Europe. Tisk Josef Posekany, Czeskie Budziejowice, pp. 175-184.

68. BŁOSZYK J., D. BAJERLEIN, A. SKORACKA & BAJACZYK R. 2001. Uropoda orbicularis (Muller, 1776) (Acari: Uropodina) as an example of a mite adapted to synanthropic habitats [W:] [W:] W: Tayovsky K., Pizl V. (eds.): Proc. 6th CEWSZ, ISB AS CR. 2002: Studies on Soil Fauna in Central Europe. Tisk Josef Posekany, Czeskie Budziejowice, pp. 7-11.

69. D. KRYSIAK, BŁOSZYK J. & BAJACZYK R. 2001. The influence of an urban agglomeration on the dispersion and the abundance of the mites of the suborder Uropodina (Acari: mesostigmata) in Poznań. [W:] [W:] W: Tayovsky K., Pizl V. (eds.): Proc. 6th CEWSZ, ISB AS CR. 2002: Studies on Soil Fauna in Central Europe. Tisk Josef Posekany, Czeskie Budziejowice, pp.281-284.

70. BŁOSZYK J., BAJERLEIN D., BŁASZAK CZ. 2002. The use of pedicels of phoretic deutonymph of Uropoda orbicularis (Acari; Uropodina) connected with coprophagous beetles (insecta: Coleoptera) by Macrocheles female mites (Acari: Macrochelidae) in the process of dispersion. Pol. Pismo Ent. 71: 241-246.

71. BŁOSZYK J., KRYSIAK D., NAPIERAŁA A., BAJACZYK R. 2002. Materiały do znajomości Uropodina (Acari: Mesostigmata) wybranych rezerwatów położonych na obszarze parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Bul. Park. Krajobarz. Wielkopolski 8 (10): 62-72.

72. BŁOSZYK J., BAJACZYK R., BŁOSZYK G., NAPIERAŁA A., 2002. Uropodina (Acari: Mesostigmata) parków narodowych Polski na tle innych obszarów. Kosmos 51 (4): 463-470.

73. BŁOSZYK J., KRYSIAK D., NAPIERAŁA A., MARKOWICZ M. 2002. 1.3. Ocena stanu środowiska glebowego wybranych rezerwatów lesnych województwa wielkopolskiego w oparciu o zgrupowania roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata). [W:] 1. Ochrona przyrody. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 21-31.

74. BŁOSZYK J., WINIECKI A., 2002. 1.2. Ochrona gatunkowa zwierząt na obszarze województwa wielkopolskiego. [W:] 1. Ochrona przyrody. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 16-20.

75. BŁOSZYK J., NAPIERAŁA A., MARKOWICZ-RUCIŃSKA M. 2003. Zróżnicowanie zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigamata) wybranych rezerwatów Wielkopolski. Parki nar. Rez. przyr. 22: 285 - 298.

76. BŁOSZYK J., BAJACZYK R., MARKOWICZ M. and GULVIK M. 2003. Geographical and eclogical variability of mites of the suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata) in Europe. Biol. Lett. 40 (1): 15-35.

77. BAJERLEIN D., BŁOSZYK J. 2003. Two cases of hyperphoresy in mesostigmatic mites (Acari: Gamasida; Uropodidae, Macrochelidae). Biol. Lett. 40 (2): 135-136.

78. BŁOSZYK J., BŁASZAK C., EHRNSBERGER R.. 2003. Die Milben in der Zoologischen Staatssammlung München. Teil 3. Familie Labidostomidae. Spixiana 26 (2): 171-174.

79. BAJERLEIN D., BŁOSZYK J. 2004. Phoresy of Uropoda orbicularis (Acari: Mesostigmata) by beetles (Coleoptera) associated with catlle dung in Poland. Eur. J. Entomol. 101: 185-188. IF 0.639, pkt. MNiI 20.

80. BŁOSZYK J., NAPIERAŁA A. 2004. Roztocze z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata) Wyżyny Karkowsko-Częstochowskiej. [W:] Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturalnego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Ojców 2004: 30-38. [pierwszy autor - udział = 50%].

81. BŁOSZYK J., NAPIERAŁA A., ZAWADA M. 2004. Stan zbadania akarofauny Ojcowskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Uropodina (Acari: Mesostogmata). [W:] Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturalnego Wyżyny Karkowsko-Częstochowskiej Ojców 2004: 39-46.

82. BŁOSZYK J., ADAMSKI Z., NAPIERAŁA A., ZAWADA M. 2004. Parthenogenesis as a life strategy among mites from the suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata). Can. J. Zool. 82 (9): 1503-1511. IF 1.118, pkt. MNiI 20.

83. BŁOSZYK J. BAJERLEIN D., GWIAZDOWICZ D., HALLIDAY R. B. 2005. Nests of the white stork Ciconia ciconia (L.) as habitat for mesostigmatic mites (Acari : Mesostigmata). Acta Parasitologica 50.2: 171-175. IF 0.596, pkt. MNiI 10.

84. GWIAZDOWICZ D., BŁOSZYK J., MIZERA T., TRYJANOWSKI P. 2005. Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in White-Tailed sea eagle nests (Heliaeetus albicilla). J. Raptor res. 39. 1: 60-65. IF 0.419, pkt. MNiI 10.

85. BŁOSZYK J., HALLIDAY R.B., DYLEWSKA M. 2005. Acroseius womersleyi gen. nov., sp. nov., a new genus and species of Uropodina from Australia (Acari: Trachytidae). Systematic & Applied Acarology. 10: 41-60.

86. LEŚNIEWSKA M,, KORALEWSKA-BATURA E., BŁOSZYK J. 2005. Centipede communities in oak-hornbeam forests of different ages and explotation i Wielkopolska (Poland). Peckiana. 4: 69-79.

87. BAJERLEIN D., BŁOSZYK J., GWIAZDOWICZ D., PTASZYK J., HALLIDAY R. B. 2006. Community structure and dispersal of mites mites (Acari: Mesostigmata) in nests of the white stork (Ciconia ciconia). Biologia Bratyslava 61/5: 1-8. IF 0.186, pkt. MNiI 10.

88. BŁOSZYK J., STACHOWIAK M., HALLIDAY R. B. 2006. Two new species of Cilliba von Heyden from Poland, with discussion of the Cilliba cassidea (Hermann) species complex (Acari: Cillibidae). Zootaxa 1219: 1-45.

89. BŁOSZYK J., KLIMCZAK J., LEŚNIEWSKA M. 2006. Phoretic relationships between Uropodina (Acari: Mesostigmata) and centipedes (Chilopoda) as an example of evolutionary adaptation of mites to temporary microhabitats. Eur. J. Entomol. 103: 699-707. IF 0.639, pkt. MNiI 20.

90. DYLEWSKA M., BŁOSZYK J., HALLIDAY R. B. 2006. Platysetosus ocultus a new genus and new species from Tasmania (Acari: Uropodina). Zootaxa 1223: 55-64.

91. BŁOSZYK J., BAJERLEIN D., GWIAZDOWICZ D.J, HALLIDAY R. B AND DYLEWSKA M. 2006. Uropodna mites communities (Acari: Mesostigmata) in birds' nests in Poland. Belgian J. Zool., 136 (2): 145-153. IF 0.565, pkt. MNiI 15.

92. JAŁOSZYŃSKI P., BŁOSZYK J., BUNALSKI M., KONWERSKI S. 2006. Nargus velox (SPENCE) in Wielkopolska (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae). Wiadomości entomologiczne.

93. KORALEWSKA-BATURA E., BŁOSZYK J., NAPIERAŁA A. (2006). Malacocoenoses of fragmanted forests of Wielkopolska. Folia Malacologica, 14(1): 1-9.

94. NAPIERAŁA A., BŁOSZYK J., KOZAK J. 2006. Spatial distribution of mites from suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata) in small isolated forest complex. Exp Appl Acarol, 39(3-4), 298-295. IF 0.658, pkt. MNiI 15.

95. DYLEWSKA M., BŁOSZYK J. 2006. Phaulodiaspis advena (Tragardh 1912) interesujący roztocz z jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego (Acari: Mesostigmata). Prądnik. Prace Muz. Szafera, 16:165-168.

96. NAPIERAŁA A., MROZEK K., BŁOSZYK J. 2006. Akarofauna Ojcowskiego Parku Narodowego na tle pozostałych parków narodowych w Polsce. Prądnik.Prace Muz. Szafera, 16:153-164.

97. GWIAZDOWICZ D., J., BŁOSZYK J., BAJERLEIN D., HALLIDAY R.B., & MIZERA T. 2006. Mites (Acari: Mesostigmata) inhabiting nests of the white-tailed sea eagle Heliaetus albicilla (L.) in Poland. Entomol. Fennica 17: 366-372.

98. BŁOSZYK J., GWIAZDOWICZ D. J. (2006) Acarofauna of nests of the White Stork Ciconia ciconia, with special attention to mesostigmatid mites. [W:] Tryjanowski P., Sparks T.H & Jerzak L. (eds.) The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 407-414.

99. ADAMSKI Z., BŁOSZYK J., ZIEMNICKI K. (2007) Effects of sublethal concentrations of pesticides on development, reproduction and ultrastructure of insects. International Summer School Pesticides and Environment. Quaderno Grifa n° 26, ISBN 978-88-95221-01-4 (publikacja materiałów zjazdowych na płycie CD).

100. ADAMSKI Z., BŁOSZYK J., BRUIN J., ZIEMNICKI K. (2007) NON-omnia moriantur -toxicity of mancozeb on dead wood microarthropod fauna. Exp Appl Acarol. 42: 47-53.

101. GOŁDYN B, KONWERSKI SZ, BŁOSZYK J. (2007): Large branchiopods (Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Laevicaudata) of small, astatic waterbodies in the environs of Poznań (Wielkopolska Region, Western Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies, 36, Supplement 4: 21-28

102. BŁOSZYK J., KONWERSKI SZ, NAPIERAŁA A, GAWROŃSKA K, GOŁDYN B (2007): Spatial distribution and habitat preferences of Labidostomma denticulata (Acari: Prostigmata) in Gorce National Park (Southern Poland). Biological Letters 44(2):1-10.

103. KORALEWSKA-BATURA E., BŁOSZYK J. (2007). Stability of malacolocenoses In an ash-elm forest based on two-year observations. Folia Malacologica 15 (14): 175-180.

104. MAJKA C. G., BEHAN-PELLETIER V., BAJERLEIN D., BŁOSZYK J., KRANTZ G. W., LUCAS Z., OCONOR B., SMITH I. M. (2007). New records of mites (Arachnida: Acari) from Sable Islnd, Nova Scotia, Canada. Can. Entomol. 139: 690-699.

105. Szybiak K., BŁOSZYK J., Koralewska-Batura E. 2007. Participation of Ruthenica filograna in malacocenosis of deciduous forests in various geografic regions of Poland. Folia Malacologica. Vol. 15(2):59-64.

106. BŁOSZYK J., HALLIDAY R. B., DYLEWSKA M., NAPIERAŁA A. 2008. An interesting case of vicariance in the endemic mite genus Acroseius in eastern Australia (Acari: Uropodina: Trachytidae). Integrative Acarology. Proceedings of the 6th European Congress. 44-46.

107. ADAMSKI Z., BŁOSZYK J., GWIAZDOWICZ D. J. (2008) Individual variability of setal morphology in Nenteria pandioni (Acari: Mesostigmata: Uropodina): Genetic variability or aging? Biologia (Bratislava), (63) 2: 236-244.

108. BŁOSZYK J., ROZWAŁKA R. (2008). Pajęczaki Ojcowskiego Parku Narodowego. [W:] Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda (A. Klasa, J. Partyka eds.). 519-534.

109. GULVIK M. E., BŁOSZYK J., AUSTAD I., BAJACZYK R., PIWCZYŃSKI D. (2008). Abundance and diversity of soil microarthropod communities related to different land use regime in a traditional farm in Western Noway. Pol. J. Ecol. 56 (2): 273-288.

110. ADAMSKI Z., BŁOSZYK J., MUSIAŁ J., ŁYSIAK M., URBANIAK L., ZIEMNICKI K. (2009). Diflubenzuron inhibits reproduction of different strains of Drosophila melanogaster. Insect Science: 16: 305-309.

111. NAPIERAŁA A., BŁOSZYK J., BRUIN J. (2009). Communities of uropodinae mites (Acari: Mesostigmata) in selected oak-hornbeam forests of the Wielkopolska region (Poland). Exp Appl Acarol, 49(4): 291-303.

112. SZYBIAK K, BŁOSZYK J., KORALEWSKA-BATURA E, GOŁDYN B. (2009): Variation in spatial structure and abundance of clausiliids (Mollusca: Clausiliidae) in the nature Reserve Debno nad Warta (w Poland) during wintering. Journal of Conchology, 39(6):611-620.

113. BŁOSZYK J., GWIAZDOWICZ D. J, HALLIDAY B, DOLATA P. T, GOŁDYN B. (2009). Nests of the black stork Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). Biologia, 64(5):962-968.

114. SZYBIAK K., BŁOSZYK J., KORALEWSKA-BATURA E., GOŁDYN B. (2009): Small-scale distribution of wintering terrestrial snails in forest site: relation to habitat conditions. Polish Journal of Ecology, 57(3):525-535.

115. KONWERSKI S., HAGNO Ł., BŁOSZYK J. (2009). Stan poznania chrząszczy (Insekta: Coleoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. [W:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych (Walna B., Kaczmarek L., Lorenc M., Dondajewska R. eds).Poznań-jeziory 2009: 169-174).

116. ADAMSKI Z., BŁOSZYK J., FLETH K., PIOSIK K. (2009). Effect of diflubenzuron and mancozeb on soil microarthropod fauna - long term studies. Biol. Lett. (w druku).

.....

.....